Corporate Governance Principles

The Tinius Trust, a leading media owner

The Tinius Trust Foundation was established in 1996 to keep the Schibsted heir Tinius Nagell-Erichsen’s shares and continue Schibsted as a media corporation. Tinius Trust controls the largest shareholding in Schibsted through the investment company Blommenholm Industrier.

The Tinius Trust is a long-term strategic owner in Schibsted. We use our influence to ensure a financially long-term, healthy business and independent quality media in the company. We believe that the board and management should clearly define Schibsted’s social responsibility and impact. We support the company’s vision of contributing to a society based on openness and trust. Access to accurate information is a prerequisite for such a society. The Foundation ensures that the group’s publications, products, and services are characterized by quality and that they defend values such as freedom of expression, democracy, and tolerance.

The Tinius Trust Foundation’s fundamental belief is that editorial and publishing activities should continue to be a central part of the Schibsted Group. The Tinius Foundation’s stable ownership for almost 30 years has helped Schibsted to approach digital transformation proactively and innovatively. Schibsted’s editorial offices have been at the forefront of development and have continued their strong print-based positions to new digital platforms and services. Similarly, the marketplaces, which are Schibsted’s business ideas in combination with editorial content, have become world leaders in the digital market.

The Foundation is an active owner and seeks influence through board work. As the largest owner of Schibsted, the Foundation has appointed the leader of the selection committee and is central in selecting members of the group board. Since 1996, a Foundation board member has also held a leadership position.

The Tinius Trust wants to stimulate all new thinking and development that strengthens Schibsted’s strategic positions and competitiveness within the company’s current and new business areas. Our long-term perspective means that we are less sensitive to quarterly variations, especially due to new initiatives expensed in the income statement.

We believe that lasting shareholder value is best created through organic growth. We support acquisitions and mergers where the Schibsted Group has access to new markets, new expertise, or other competitive advantages. We agree with today’s dividend policy with a steady and increasing dividend over time. The established structure with A and B shares ensures that the company has access to capital markets, including through issuing new shares.

We prioritize being a predictable and transparent owner that enhances the work and prioritized agenda of the board and management, and we, therefore, engage with the group and have a dialogue with other shareholders. We also contribute to development projects in Schibsted. In addition, the Foundation supports projects that ensure the framework conditions for free media.

The purpose and long-term approach of the Tinius Trust should create profitability, offensiveness, and a foundation for continued value creation for society, owners, and the company. This is how we want Schibsted to remain an attractive workplace for competent and engaged employees in the future.

October 31, 2022

Board of the Tinius Foundation

 

A few facts

 • Blommenholm Industrier (BI) is the management company of the Tinius Trust Foundation. ● The Tinius Trust has all voting rights in BI.
 • As of October 2022, BI owns 30.7 million A shares and 30.0 million B shares, representing 26% of the share capital and 29% of the votes.
 • The primary purpose of Blommenholm Industrier is to manage over 25% of the votes in Schibsted.
 • With this ownership, the Tinius Trust has negative control, according to Schibsted’s articles of association.
 • In 2018, the Tinius Trust Foundation initiated the separation of the international marketplaces in Schibsted to create two powerful companies: one leading Nordic media company in Schibsted and one international company for marketplaces; Adevinta.
 • The Foundation supports projects essential for ensuring the framework conditions for free and independent editorial offices.

Eierskapsprinsipper: Stiftelsen Tinius, en toneangivende medieeier

Stiftelsen Tinius ble etablert i 1996 for å holde Schibsted-arving Tinius Nagell-Erichsens aksjepost samlet, og videreføre Schibsted som et mediekonsern.

Stiftelsen Tinius kontrollerer den største aksjeposten i Schibsted gjennom investeringsselskapet Blommenholm Industrier.

Stiftelsen Tinius er en langsiktig strategisk eier i Schibsted. Vi bruker vår innflytelse til å sikre en økonomisk langsiktig, sunn virksomhet og uavhengige kvalitetsmedier i selskapet.

Vi mener at styret og ledelsen bør definere tydelig Schibsteds samfunnsansvar og -påvirkning. Vi støtter selskapets nåværende visjon om å bidra til et samfunn basert på åpenhet og tillit. Tilgang på korrekt informasjon er en forutsetning for et slikt samfunn.

Stiftelsen arbeider for at konsernets utgivelser, produkter og tjenester kjennetegnes ved kvalitet, og at de forsvarer verdier som ytringsfrihet, demokrati og toleranse. Stiftelsen Tinius’ grunnholdning er at redaksjonell, publisistisk virksomhet skal fortsette å være en sentral del av Schibstedkonsernet.

Stiftelsen Tinius’ stabile eierskap gjennom snart 30 år har bidratt til at Schibsted har kunnet møte den digitale transformasjonen fremoverlent og nyskapende. Schibsteds redaksjoner har vært i forkant av utviklingen og videreført sine sterke papirbaserte posisjoner til nye digitale flater og tjenester. Tilsvarende har også markedsplassene – som helt fra begynnelsen av har vært Schibsteds forretningsidé i kombinasjon med redaksjonelt innhold – blitt digitalt verdensledende.

Stiftelsen er en aktiv eier og søker påvirkning gjennom styrearbeid. Som største eier i Schibsted, har stiftelsen utpekt leder av valgkomiteen og er sentral i utvelgelsen av medlemmer til konsernstyret. Siden 1996, har et styremedlem som representerer stiftelsen også innehatt ledervervet i styret.

Stiftelsen Tinius ønsker å stimulere til all nytenking og utvikling som styrker Schibsteds strategiske posisjoner og konkurranseevne innenfor selskapets nåværende og nye forretningsområder. Vår langsiktighet innebærer at vi er mindre følsomme for kvartalsvise variasjoner, særlig om dette skyldes nysatsninger som utgiftsføres i resultatregnskapet.

Vi mener at varige aksjonærverdier skapes best gjennom organisk vekst. Vi støtter oppkjøp og fusjoner der dette gir Schibsted adgang til nye markeder, tilgang til ny kompetanse eller andre konkurransefortrinn. Vi er enig i dagens utbyttepolitikk med et jevnt og over tid økende utbytte. Den etablerte strukturen med A- og B-aksjer sikrer at selskapet har tilgang til kapitalmarkedene, også uavhengig av Stiftelsen.

Vi legger vekt på å være en forutsigbar og tydelig eier som forsterker styrets og ledelsens arbeid og prioriterte agenda. Vi har derfor løpende kontakt med konsernet, og dialog med øvrige aksjonærer.

Vi bidrar også til utviklingsprosjekter i Schibsted. I tillegg støtter stiftelsen prosjekter som sikrer rammebetingelsene for de frie medier.

Stiftelsen Tinius’ formål og langsiktighet skal skape lønnsomhet, offensivitet og et grunnlag for fortsatt verdiskapning både for samfunnet, for eierne og for selskapet. Slik vil vi at Schibsted skal forbli en attraktiv arbeidsplass for kompetente og engasjerte medarbeidere også i fremtiden.

31. oktober 2022

Styret i Stiftelsen Tinius

Noen vitale fakta:

 • Blommenholm Industrier (BI) er Stiftelsen Tinius’ forvaltningsselskap.
 • Stiftelsen Tinius har alle stemmerettene i BI.
 • BI eier per oktober 2022 30,7 mill. A aksjer og 30,0 mill. B aksjer, som gir 26% av aksjekapitalen og 29 % av stemmene.
 • Blommenholm Industriers hovedformål er å forvalte over 25 % av stemmene iSchibsted.
 • Med denne eierandelen har Stiftelsen negativ kontroll i henhold til Schibsteds vedtekter.
 • I 2018 tok Stiftelsen Tinius initiativ til å skille ut de internasjonale markedsplassene i Schibsted for å skape to kraftfulle selskaper: Ett ledende nordisk medieselskap i Schibsted og ett internasjonalt selskap for markedsplasser; Adevinta.
 • Stiftelsen støtter prosjekter som er vesentlige for å sikre frie og uavhengige redaksjoners rammebetingelser.