Articles of Association

§ 1 Trust name

The name of the trust is “Stiftelsen Tinius”.

The Board of Directors represents the Trust externally. The Board may authorize the Chairman and one Board Member together to represent the Trust externally.

§ 2 Basic capital

The Trust is established by Tinius Nagell-Erichsen in a deed of gift dated 8 May 1996, with a basic capital of NOK 42 862 184.

§ 3 Objective

The Trust is the owner of the four voting A shares in Blommenholm Industrier AS. The Trust shall manage these shares and other assets belonging to the Trust in accordance with the following guidelines:

The Schibsted Group is to be run according to the main editorial and business guidelines laid down on formation of the Group, guidelines which have since been governing the Group operations.

The Schibsted Group is to be run in such a way that it ensures free and independent editing of the newspapers owned by the Group and its subsidiaries involved in editorial operations.

The Schibsted Group is to strive for quality and credibility in all its publications, and defend values such as religious freedom, tolerance, human rights and democratic principles.

The Trust is to work to achieve the long-term, healthy financial development of the Schibsted Group.

When necessary, the Trust shall also work in favor of and subsidize projects that impact the general conditions essential to ensure a free and independent press.

§ 4 The Trust Board

The Trust Board consists of three directors appointed by Mr. Nagell-Erichsen prior to his death. Each director is to appoint his/her personal deputy director. The deputy director automatically succeeds the director when his/her term comes to an end.

In the future, each Board Member shall at any time appoint a Deputy Member who will also be his/her personal successor. The director who has appointed the deputy can, before the deputy becomes a full Board Member, reconsider and appoint someone else to be his/her personal deputy.

The Board elects its own Chairman.

§ 5 Decision-making by Directors

If a Board member is unable to attend a scheduled meeting, he/she must give notice in due time for his/her deputy to be present. There is a quo- rum only when all members of the Board, or their respective deputy/deputies, are in attendance.

The Board’s decisions should be unanimous. If that is not possible, even after consideration of the issue in question at a new Board meeting, the majority decision stands.

The Board of Directors can, within the scope of the law, unanimously adopt amendments to the Articles of Association and proposals to dissolve the Trust.

The Board of Directors shall endeavour to reach solutions in accordance with the intentions stated in § 3 Objective, but are expected to show considerable business flexibility.

§ 6 Auditor

The auditors are elected by the Board.

§1 Firma

Stiftelsens navn er «Stiftelsen Tinius».

Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan gi styrets formann og ett styremedlem i fellesskap rett til å representere stiftelsen utad.

§2 Grunnkapital

Stiftelsen er opprettet av Tinius Nagell-Erichsen ved gavebrev av 8. mai 1996. Stiftelsens grunn- kapital er NOK 42 862 184.

§3 Formål

Stiftelsen er eier av de fire stemmeberettigede A-aksjene i Blommenholm Industrier AS. Stiftelsen skal forvalte disse aksjene og stiftelsens øvrige formue etter følgende retningslinjer:

Schibstedkonsernet skal drives etter de redaksjonelle og forretningsmessige hovedlinjer som ble lagt til grunn ved opprettelsen av konsernet og deretter har vært retningsgivende.

Schibstedkonsernet skal drives på en måte som sikrer frie og uavhengige redaksjoner i konsernets aviser og øvrige datterselskaper med redaksjonell virksomhet.

Schibstedkonsernets utgivelser skal tilstrebe kvalitet og troverdighet. De skal forsvare verdier som trosfrihet, toleranse, menneskerettigheter og demokratiske prinsipper.

Stiftelsen skal arbeide for en langsiktig, sunn økonomisk utvikling av Schibstedkonsernet.

Stiftelsen skal ved behov arbeide for og støtte prosjekter som påvirker de rammebetingelser som er vesentlige for å sikre frie og uavhengige redaksjoner.

§4 Styrets sammensetning

Stiftelsens styre består av tre personer utpekt av Nagell-Erichsen før hans bortgang. Disse styremedlemmer utpeker selv sine respektive personlige varamenn.

Varamannen rykker automatisk opp og blir ordinært styremedlem når styremedlemmet fratrer.

For ettertiden skal styrets medlemmer til enhver tid utpeke en varamann som samtidig vil være dette styremedlemmets personlige etterfølger.

Den som har utpekt varamannen har, frem til vedkommende er blitt ordinært styremedlem, rett til å foreta nytt valg av varamann.

Styret velger selv sin formann.

§5 Styrets beslutninger

Hvis et styremedlem har forfall, skal varamannen gis rett til å møte i hans sted. Styret er vedtaksført når alle styremedlemmer, eventuelt deres vara- menn, er tilstede.

Styrets beslutninger bør være enstemmige. Der- som dette viser seg umulig, også etter at saken er behandlet i nytt styremøte, gjelder som styrets beslutning det flertallet har stemt for.

Styret kan innenfor de rammer som til enhver tid følger av lovgivningen enstemmig beslutte henholdsvis vedtektsendringer og oppløsning av stiftelsen.

Styret skal bestrebe seg på å finne løsninger i samsvar med intensjonene i § 3 Formål, men er i sitt arbeid forutsatt å ha betydelig forretningsmessig fleksibilitet.

§6 Revisor

Revisor velges av styret.