This autumn we have witnessed a debate on the need for diversity within management teams in the media business and within Schibsted. On the basis of this debate, the board of the Tinius Trust has agreed on the following statement.

The Tinius Trust is committed, according to its Articles of Association, to promote that; “Schibsted is to strive for quality and credibility in all its publications, and defend values such as religious freedom, tolerance, human rights and democratic principles”.

Therefore, the Trust expects that Schibsted will set clear, measurable goals and implement transparent processes to ensure equal opportunities and diversity at all levels of its organization.

In the coming years, we will keep a watchful eye on the progress in this area, as we firmly believe that equality and diversity –  regardless of gender, age or background –  are essential to recurring profitability of any employer.

 

Statement in Norwegian: 

Stiftelsen Tinius er forpliktet, i henhold til selskapets vedtekter, å arbeide for at: «Schibsteds utgivelser skal tilstrebe kvalitet og troverdighet. De skal forsvare verdier som religionsfrihet, toleranse, menneskerettigheter og demokratiske prinsipper». Derfor forventer stiftelsen at Schibsted setter seg tydelige, målbare mål og gjennomfører åpne prosesser for å sikre likestilling og mangfold på alle nivåer i organisasjonen.

I de kommende årene vil vi holde et vaktsomt øye med fremdriften på dette området, fordi vi er overbevist om at likestilling og mangfold – uavhengig av kjønn, alder eller bakgrunn – er avgjørende for å sikre lønnsomhet for enhver arbeidsgiver.